ตารางสอนเลือกสาขา : *Gymboree Program Schedule
Sukhumvit
Tel. 0-2018-7888
Moblie. 086-339-9795
Core Programs         School
Skill
Play
&
Learn
Tue 1300
Thu 1300
Sat 1300
Sun 1500
Wed 1300
Thu 1400
Sat 1300
Sun 1000
Tue 1000
Wed 1400
Thu 1100
Fri 1300
Sat 1000
Sun 1300
Tue 1100
Tue 1400
Wed 1100
Fri 1000
Fri 1400
Sat 1100
Sun 0900
Thu 1000
Fri 1100
Sat 0900
Sun 1400
Wed 1000
Thu 1500
Sun 1100
Tue 1600
Wed 1600
Sat 1400
*Sun 1300 (1hrs.)
Music   Music I (6-16mos)
Tue 1400
Wed 1300
Thu 1000
Fri 1100
Fri 1400
Sun 1400
Music II (16-26mos)
Tue 1000
Wed 1000
Wed 1400
Thu 1100
Thu 1400
Fri 1000
Sat 1000
Sun 1100
Music III (26-5yrs)
Tue 1500
Wed 1100
Fri 1500
Sat 1100
Sun 1000
Art       Art I
(18-30 mos.)
Tue 0945
Tue 1100
Wed 1100
Thu 1345
Fri 1100
Sat 1045
Sun 0945
Art II
(30-42 mos.)
Wed 0945
Wed 1430
Sat 0915
Sat 1300
Art III
(42-60 mos.)
Tue 1430
Sun 1100
*Class to confirm
PlayGym for Members available on Tue - Fai (12.00 - 12.45) , Sat - Sun (12.10 - 12.50)

**Please call to confirm make up or absence " 1 Hour" before Schedule.
** Parents have to wear socks.

Line : gymboreehq
mail : sukhumvit@gymboree.co.th/>

Open 08.30 - 17.30
Update June 2018
In The Media  |   Member Benefits  |   Class Schedule  |   International  |   Job Opportunities