Classes
Classes
Gymboree Play and Learn
Music
Art
Sports
Sports


เรา คือ ผู้นำระดับโลกด้านกิจกรรมเด็กเล็ก


ที่ Gymboree Play & Music คุณและเด็ก ๆ จะมีความคิดสร้างสรรค์ มีความมั่นใจ และสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนให้คงอยู่ตลอดไป กิจกรรมของ Gymboree ได้ออกแบบเป็นพิเศษที่จะช่วยเด็กเล็ก ๆ ในการเรียนและพัฒนาขณะที่เขาเล่น คุณพ่อคุณแม่สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับเด็ก ๆ เพียงแค่เล่นด้วยกัน ได้ เช่น การเข้าไปมีส่วนร่วมและกระตุ้นการพัฒนาการของลูกน้อยเป็นต้น

Gymboree Play & Learn Classes

กิจกรรมแต่ละระดับทั้ง 7 ระดับถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กเล็ก 
และจะมุ่งไปที่การส่งเสริมพัฒนาการหลักของเด็กในแต่ละช่วงอายุ จากการกระตุ้นประสาทสัมผัสในเด็กทารก การเรียนรู้เรื่องเหตุและผล การสื่อสารสองทาง การวางแผนในการเคลื่อนที่ การเล่นกับจินตนาการ และทักษะในการฟังและทักษะทางภาษา แต่ละระดับจะผสมผสานกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้ ทักษะทางสังคม
และทักษะทางกาย

Music Classes

เด็กๆจะได้รู้จักกับความหลากหลายของชนิดดนตรีที่แตกต่างกันถึง 20 ชนิดทั่วโลกผ่านแนวทางการเรียนรู้ในสไตล์ของ Gymboree ที่สนุกสนาน ในการเรียนรู้ดนตรี เด็กๆจะได้เรียนรู้องค์ประกอบสำคัญทางดนตรี เช่น จังหวะ ระดับเสียง ท่วงทำนอง ผ่านทางกิจกรรมการร้อง การเต้น และเล่นเกมและการเคลื่อนไหวต่างๆ ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการ ด้านร่างกาย สังคมและอารมณ์ตลอดจนสติปัญญาอีกด้วย

Art Classes

ไม่มีอะไรที่จุดประกายจินตนาการได้ดีเท่ากับงานศิลปะ นั่นคือสาเหตุที่ Gymboree Art 
ให้กับลูกของคุณมากกว่าเพียงงานศิลปะที่เขาทำเสร็จ สิ่งที่เด็กๆ ได้จากกิจกรรมศิลปะของเรานั้นมีทั้งจิตใจที่สร้างสรรค์ และวิถีทางบวกในการแสดงออกถึงความเป็นตัวของตัวเอง รวมไปถึงปลดปล่อยจินตนาการน้อยๆ ในโลกแห่งการค้นพบ ไม่ว่าจะเป็นการระบายสี งานปั้น งานตัดปะ ร้องเพลง หรือแต่งตัวตามจินตนาการ โดยเน้นการเล่นเพื่อให้เกิดความมั่นใจ และเพิ่มทักษะเกี่ยวกับศิลปะอย่างสร้างสรรค์ แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ 

School Skills Classes

เด็กวัยนี้จะได้รับการฝึกฝนที่มุ่งเน้นไปที่การฝึกทักษะสำคัญทั้งหมดที่บูรณาการเพื่อความพร้อมสำหรับการเข้าโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกาย พัฒนาการด้านสติปัญญา และพัฒนาการด้านสังคม ที่จะผนวกกับปัจจัยสำคัญสำหรับเด็กที่จะทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ช่วยฝึกทักษะในการฟังคำสั่ง การให้ความร่วมมือ และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการเล่นกับอุปกรณ์วิทยาศาสตร์, ตัวอักษร,รูปทรงและตัวเลข

Pre School Classes

Content!!!

In The Media  |   Member Benefits  |   Class Schedule  |   International  |   Job Opportunities